01
Τι είναι ο Κύκλος Ζωής
[Asset Life Cycle];
02
Ποια είναι τα στάδιά του;
03
Υποστηρίζουμε συνολικά
τον Κύκλο Ζωής
04
Προσαρμοσμένες λύσεις
βάσει δεδομένων
APPROACH
Τι είναι ο Κύκλος Ζωής [Asset Life Cycle];
01 APPROACH

Τα φυσικά στοιχεία ενεργητικού υπάρχουν παντού γύρω μας και είναι απαραίτητα καθημερινά στη ζωή μας. Είναι οι δρόμοι και οι γέφυρες που διασχίζουμε, τα κτίρια στα οποία εργαζόμαστε, τα δίκτυα επεξεργασίας και διανομής του νερού που πίνουμε, οι μονάδες παραγωγής αλλά και οι αγωγοί μεταφοράς της ενέργειας και των καυσίμων που χρησιμοποιούμε και πολλά πολλά ακόμη, σε μικρό ή μεγαλύτερο μέγεθος, δημόσια ή ιδιωτικά.

​Το κάθε φυσικό στοιχείο διανύει έναν δικό του πλήρη Κύκλο Ζωής [Asset Life Cycle], που καλύπτει διαφορετικά στάδια, από τον σχεδιασμό, και τη δημιουργία του, την αξιοποίηση, λειτουργία, συντήρησή του έως και την ανανέωση, επανάχρηση ή απόρριψή του.​

Η Atom Group έχει την τεχνογνωσία, τις ομάδες, τον εξοπλισμό και τις τεχνολογίες που απαιτούνται για να διαχειριστεί κάθε στάδιo ζωής ενός asset, είτε συμβουλευτικά είτε μέσα από την ίδια την τεχνική υλοποίηση.

Ο Κύκλος Ζωής ενός φυσικού
στοιχείου βρίσκεται στον πυρήνα της
φιλοσοφίας μας, στην Atom Group.
ΒΛΕΠΟΥΜΕ
Τη διαχείριση αυτού ως στρατηγική επιλογή και επιχειρηματική νοοτροπία.
ΟΡΙΖΟΥΜΕ
Το κάθε στάδιο, μέσα από τη γνώση, την εμπειρία και τις τεχνολογίες που κατέχουμε.
ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ
Στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα, τη βελτιστοποίηση, την ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη των φυσικών στοιχείων και υποδομών.
Ποια είναι τα στάδιά του;
02 APPROACH
CUSTOM ASSET-BASED SOLUTIONS • 
Υποστηρίζουμε συνολικά τον Κύκλο Ζωής
03 APPROACH
Απόκτηση και Αξιολόγηση Δεδομένων

Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης φυσικών περιουσιακών στοιχείων βασίζεται σε ακριβή και επαρκή δεδομένα. Αυτά τα  δεδομένα συλλέγονται τόσο τη στιγμή που δημιουργείται ένα περιουσιακό στοιχείο [physical asset] ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή του κύκλου ζωής του. Η διαδικασία συλλογής, η ανάλυση και παρουσίασή τους αποτελεί τη βάση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων που θα αποφέρουν μακροπρόθεσμη αξία.

Ως εκκίνηση στην αξιολόγηση ενός physical asset, οι ειδικοί της Atom Group ορίζουν την ανάπτυξη προσαρμοσμένων σχεδίων συλλογής δεδομένων. Μόλις ένα σχέδιο συλλογής δεδομένων ολοκληρωθεί, οι ομάδες ελέγχου της Atom Group διενεργούν επί τόπου τις απαραίτητες εργασίες. Κατόπιν, ακολουθεί η επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των δεδομένων ώστε αυτά να αποτελέσουν γνώμονα για τις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Είναι ένα πρώτο αλλά και τακτικά επαναλαμβανόμενο, απαραίτητο βήμα για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, που εξασφαλίζει τη μέγιστη επιχειρησιακή λειτουργία κάθε εξοπλισμού, υποδομής ή εγκατάστασης.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Επιθεώρησης

Για να διασφαλιστεί ότι ένα φυσικό περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς πρέπει να παρακολουθείται και να επιθεωρείται τακτικά. Με τους πολυεπιστημονικούς μας ειδικούς, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας σε όλες τις απαιτήσεις επιθεώρησης σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των εγκαταστάσεων τους, από την κατασκευή, την επιθεώρηση ρουτίνας κατά τη λειτουργία έως τον παροπλισμό.  Πραγματοποιούμε περιοδικές επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις κινδύνου για όλους τους τύπους εξοπλισμού και υποδομών, προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλάνο δράσης.

Διαχείριση Κύκλου Ζωής

Μέσα από μια συνδυαστική προσέγγιση που ενώνει τη συστηματική συλλογή δεδομένων με τη μακροπρόθεση οικονομική ανάλυση και με τις ορθές αρχές μηχανικού σχεδιασμού, η Atom Group δημιουργεί ολοκληρωμένες μελέτες και σχέδια κατασκευής σε νέα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα φυσικά περιουσιακά στοιχεία, και πάντα μέσα από αυτή τη συνδυαστική προσέγγιση, διαμορφώνουμε σχέδια Λειτουργίας και Συντήρησης [Operations & Maintenance], βάσει των οποίων οι μελλοντικοί χρήστες μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει. Τα προβλήματα εξαλείφονται, προλαμβάνονται ή αντιμετωπίζονται με χαμηλότερο κόστος χάρη στις ποιοτικές προληπτικές τεχνικές και έτσι επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του μακροπρόθεσμου κόστους ιδιοκτησίας και η μεγιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης.

Στην επιτυχία της μακροχρόνιας μείωσης κόστους, συμβάλλει ιδιαίτερα η ένταξη του προσωπικού Λειτουργίας και Συντήρησης [Operations & Maintenance] στη διαδικασία της μελέτης, και συγκεκριμένα στον εντοπισμό τρόπων ελαχιστοποίησης των μακροπρόθεσμων κοστών O&M.

Ενημερωμένος Προγραμματισμός

Ο ενημερωμένος προγραμματισμός αναπτύσσεται μέσα από τις διαδικασίες επιτόπιου ελέγχου και σχεδιασμού του κύκλου ζωής του φυσικού περιουσιακού στοιχείου και αφορά στον καθορισμό των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για το σύνολο των τακτικών δραστηριοτήτων συντήρησης, προστασίας και αποκατάστασης αυτού.

Με άλλα λόγια στα πλαίσιά του δημιουργείται μια βέλτιστη πολιτική πρακτικών, για το πότε και πώς πρέπει να γίνει η κάθε εργασία. Το τελικό αποτέλεσμα-παραδοτέο είναι η ανάπτυξη ενός ετήσιου προγράμματος που θα εφαρμόζει αυτή την πολιτική εργασιών στα συσχετιζόμενα φυσικά περιουσιακά στοιχεία, εντός ορισμένου προϋπολογισμού και βάσει ζητούμενων επιχειρηματικών προτεραιοτήτων.

Ενημερωμένες Λειτουργίες και Συντήρηση

Η εργαλειοθήκη που δομείται μετά τον προγραμματισμό αποτελεί κομμάτι της συνολικής στρατηγικής Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M).  Η Atom Group βοηθά τους πελάτες της με ένα πλήρες φάσμα on-site υπηρεσιών, να συντηρούν τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία τους διατηρώντας τα σε μέγιστη λειτουργική απόδοση και εντός ορίων προϋπολογισμού.

Οι υπηρεσίες της Atom Group, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, ενσωματώνουν την τεχνολογία για την άντληση καίριων δεδομένων και την παρακολούθηση απόδοσης των υπηρεσιών, παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες (O&M) μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων βασιζόμενων στην απόδοση, υλοποιούν προγράμματα αποκατάστασης κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, και βοηθούν  στον παροπλισμό και στην αντικατάσταση φυσικών περιουσιακών στοιχείων όπου χρειάζεται για την ασφάλεια των χρηστών ή τη λειτουργική απόδοση.

Προσαρμοσμένες λύσεις
βάσει δεδομένων
04 APPROACH

Asset-based λύσεις και ακριβή δεδομένα, είναι τα κύρια συστατικά μιας αποτελεσματικής στρατηγικής Physical Asset Management

Ένα ζωτικό κομμάτι της αποτελεσματικής διαχείρισης φυσικών περιουσιακών στοιχείων [physical assets] είναι η λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε δεδομένα. Η συλλογή επαρκών δεδομένων ακριβείας στοιχειοθετούν τα επιχειρήματα ενός πλάνου και επιτρέπουν την αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά, η κατάσταση, οι ανάγκες αλλά και η αξία κάθε physical asset διαφέρουν. Γι’ αυτό και οι λύσεις για τη σωστή διαχείρισή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένες και όχι καθολικές ή τυποποιημένες.

Η Atom Group παρέχει βοήθεια στους διαχειριστές φυσικών περιουσιακών στοιχείων να βελτιώσουν την αξία τους, υιοθετώντας μια συστηματική προσέγγιση διαχείρισης αυτών [Physical Asset Management], που δεν περιορίζεται στην απογραφή ή συντήρησή τους. Αντιθέτως αποτελεί μια επιχειρηματική στρατηγική που βάσει δεδομένων, ελέγχων, εκπονημένων μελετών και εργασιών, στοχεύει σε προσαρμοσμένες λύσεις που θα φέρουν τη βελτιστοποίηση των δικών σας physical assets.

Με βαθιά γνώση και πολυετή εμπειρία, σχεδιάζουμε τον κύκλο ζωής ενός φυσικού περιουσιακού στοιχείου [εξοπλισμού, εγκατάστασης ή υποδομής], με γνώμονα τη λειτουργικότητα του, έχοντας ως στόχους τη διαρκή επιχειρησιακή διαθεσιμότητα και τη μείωση κόστους αυτού, από τη δημιουργία του έως την απόρριψή του. Αυτά τα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης φυσικών περιουσιακών στοιχείων, καλύπτουν έναν ενδεικτικό ορίζοντα 10-20 ετών, ορίζουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες, συστήνουν επίπεδα χρηματοδότησης, και διαμορφώνουν στρατηγικές εργασίας τόσο σε νέα όσο και σε και υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία.

Επιπλέον οδηγούν στην προτεραιοποίηση στόχων και εργασιών, στην καθοδήγηση αποφάσεων προγραμματισμού, στη δημιουργία βάσης για την παρακολούθηση της προόδου ως προς τους στόχους, και στη βελτίωση της λογοδοσίας.

Παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών Physical Asset Management, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν, είτε συνολικά σε κάθε πλήρη Κύκλο Ζωής [Αsset Life Cycle] ενός φυσικού στοιχείου, είτε μεμονωμένα βάσει συγκεκριμένης ανάγκης. Δείτε περισσότερα πιο κάτω.

 

 

SOLUTION
Service Market
01
/
02
/
03
SOLUTION
Συνεπείς και ομοιόμορφες μέθοδοι επιθεώρησης
& τεκμηρίωση της δομικής κατάστασης των γεφυρών πανελλαδικά
SOLUTION
Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα
πλοίων του πολεμικού ναυτικού
SOLUTION
Αξιολόγηση κατάστασης σε
Πυλώνες Μεταφοράς Ενέργειας και Μετασχηματιστές
BACK
TO TOP
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.